Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA

 1. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy dla klientów indywidualnych oraz  12 miesięcy dla przedsiębiorców od daty sprzedaży bez limitu przejechanych kilometrów
 2. Warunkiem respektowania gwarancji jest przedstawienie wypełnionej Karty Gwarancyjnej i przedstawienie dowodu zakupu.
 3. Gwarancja obejmuje wady jeżeli powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy samej.
 4. Upoważnionym do rozpatrywania reklamacji w ramach gwarancji jest firma PT-Pro.
 5. W przypadku uznania reklamacji, firma PT-Pro dokonuje wymiany części bezpłatnie.
 6. Żądanie dokonania wymiany części powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wady, nie później jednak niż w terminie 14dni od jej stwierdzenia.
 7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć część do siedziby firmy PT-Pro na swój koszt.
 8. Reklamujący traci swoje uprawnienia gwarancyjne i rękojmi, w przypadku gdy:
  • Zostaną zerwane lub uszkodzone plomby gwarancyjne
  • Zostanie stwierdzone uszkodzenie lub usunięcie numeru seryjnego
  • Dokonania naprawy, przeróbki lub modyfikacji we własnym zakresie lub osobę trzecią
  • Powstania uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez reklamującego
 9. Gwarancja nie obejmuje:
  • Uszkodzeń powstałych na skutek niedochowania należytej staranności podczas użytkowania pojazdu oraz montażu części.
  • Uszkodzeń powstałych wskutek wypadków losowych (kolizja drogowa, pożar, kradzież itp.) lub też oddziaływania czynników zewnętrznych (powódź, wilgoć itp.)
 10. Gwarancja umowna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.